Member Directory


Sr. No. Membership No. Name Membership Date City/Town
1 A23091415165 Dr.Vidyalakshmi P R 14 Sep 2023 Chennai
2 A23091915167 Dr Jaspreet Kaur 19 Sep 2023 Ludhiana
3 AL-1 Mohamed Hisham B. 01 Jan 2014 Trivandrum
4 L-10 Dr. Usha Das 01 Jan 1992 Rourkela
5 L-100 Dr. Sant Lal Verma 01 Jan 1995 Karnal
6 L-1000 Dr. Adarsh Choudhry 01 Jan 2018 Gurugram
7 L-1001 Dr. Ravneet Kaur 01 Jan 2018 Noida
8 L-1002 Dr. Deepak Govil 01 Jan 2018 Delhi
9 L-1003 Dr. Faisal Mumtaz Mohammad 01 Jan 2018 Noida
10 L-1004 Dr. Mamta Ahir 01 Jan 2018 Delhi

Page 1 of 114